۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

.شورای پژوهشی بیمارستان وابسته به پایگاه تحقیقات بالینی هر ماه یکبار تشکیل می گردد