۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

دکتر یونس جهانی

دکترای تخصصی آمار زیستی

محل کار :

دانشکده بهداشت

روز های حضور در معاونت پژوهشی بیمارستان باهنر

چهارشنبه

ایمیل :

yonesjahani@yahoo.com

تلفن :

03432237115

CV