۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

پایگاه تحقیقات بالینی بيمارستان شهيد باهنر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خیابان شهید قرني، مرکز آموزشی درمانی شهيد باهنر

 

کدپستی: 7613747181

تلفن: 32237115  

فکس: 32237115 

پست الکترونیک: bahonarhospitalresearch@gmail.com